De technische omschrijving

Algemene informatie
Technische omschrijving gebouw
Privé gedeelte
Afwerkstaat

Algemene informatie

ALGEMEEN
Er zal een bouw-aanneemovereenkomst tussen u en de hoofdaannemer worden afgesloten. De kopercontracttekeningen en de technische omschrijving maken deel uit van deze overeenkomst.

WONINGBORG
De appartementen worden gebouwd en verkocht onder garantie van Woningborg. De hoofdaannemer is aangesloten bij Woningborg N.V. welke het garantiecertificaat verstrekt.

Nadat uw besluit tot aankoop van een woning is genomen ontvangt u de Woningborg- reglementen. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals garantieregelingen, garantienormen en reglementen van inschrijving.

Het garantiecertificaat wordt u door Woningborg N.V. rechtstreeks toegezonden nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door koper en verkoper is getekend.
Ongeacht hetgeen in deze verkoopdocumentatie is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het Woningborg. In geval enige bepaling in deze verkoopbrochure daarmee onverenigbaar ofwel nadeliger mochten zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het Woningborg.

ENERGIELABEL
Uw appartement wordt voorzien van een A-energielabel. Dat is een belangrijk kenmerk, want met een goed energielabel kunt u veel energie besparen.

Uw appartement is zeer goed geïsoleerd, is voorzien warmteterugwinning, een verwarmingssysteem met een warmtepomp (geen gasaansluiting) en PV-panelen (zonnepanelen).

Verder zijn de centrale installaties zijn energiezuinig en de bijbehorende ruimten zijn voorzien van ledverlichting

DE AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN
Uw appartement is voorzien van een standaard afwerking, als opgenomen in deze technische omschrijving.

Optionele wijzigingen van onderstaande onderdelen zijn in nader overleg mogelijk. Dit geldt uitsluitend voor niet dragende wanden en constructie elementen en voor zover dit geen invloed heeft op de bouw- en installatiestructuur van het gebouw:

• Wijzigingen (beperkt) van de indeling van uw appartement.
• Positie, type en aantal installatie aansluitpunten
• Opstelling van de keukeninrichting
• Vloer- en wandtegels
• Type sanitair
• Wand- en plafondafwerkingen

Bovengenoemde optionele wijzigingen worden technisch en financieel tijdig met u besproken en indien van toepassing in de overeenkomst vastgelegd.

Uw appartement wordt opgeleverd exclusief de keukeninrichting. Eventuele afwijkingen van de standaard posities van de aansluitpunten worden aan de hand van de door de koper te verstrekken keukentekening tijdig met u besproken.

KOPERS- EN BOUWBEGELEIDING
De bouwbegeleiding en directievoering zal uitgevoerd worden door Promeij Bouwadvies Buro in opdracht van (alle) kopers. Hiervoor zal tussen kopers en Promeij Bouwadvies Buro voorafgaande aan de koop een overeenkomst worden afgesloten.

VERKOOPDOKUMENTATIE EN ILLUSTRATIE
De verkoopbrochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd bij de samenstelling van de verkoopbrochure kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen en/of sfeerimpressies dienen slechts ter illustratie en inspiratie om u een idee te geven van de uitstraling van het gebouw, zijn omgeving, algemene ruimten en/of de mogelijkheden voor de inrichting van uw appartement.

Eventuele aankleding, kleuren, ingetekende in- en exterieursuggesties zoals inde afbeeldingen en sfeerimpressies zijn weergegeven worden niet geleverd, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze technische omschrijving.

De verkoopdocumentatie, bestaande uit de technische omschrijving, kopercontracttekeningen en de koop-aanneemovereenkomst, is nauwkeuring en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, die onder andere zijn verstrekt door overheidsinstanties, architect en de adviseurs van dit plan. Niettemin moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van architectonische, installatietechnische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede ten aanzien van eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit onder andere aanvullende of gewijzigde eisen en/of wensen van overheidsinstanties en nutsbedrijven. Het ontwikkelen en vervolgens realiseren van een gebouw is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat tijdens de realisatie wijzigingen in het plan dienen te worden aangebracht, waarvan de noodzakelijkheid pas bij de uitvoering blijkt. Deze wijzigingen mogen uiteraard geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gekochte en geven geen der partijen enig recht op verrekening van meer- en/of minderkosten. Deze wijzigingen zullen, indien van toepassing, met een status van wijzigingen door de directievoerder tijdens de bouw aan u kenbaar worden gemaakt.

De in de verkooptekeningen vermelde symboliek voor de elektra, het sanitair en dergelijke is ter indicatie aangegeven. De exacte plaats en maatvoering worden bij het uitwerken van de

plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld, zodat eventuele afwijkingen hierin kunnen voorkomen. Hiervoor is geen aanspraak mogelijk jegens de verkoper.

De inrichting van openbaar gebied, het groen en de uitvoering van de appartementen kunnen ten opzichte van de afbeeldingen en (sfeer)impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijkingen vertonen. De indeling op de situatietekening van het openbare gebied is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen volledig buiten de invloedsfeer van de verkoper en aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

In verband met de strenge garantie eisen kunnen afwijkingen ten opzichte van de documentatie voorkomen. Aan kleurstellingen en dergelijke kunnen tevens geen rechten worden ontleend. Deze worden veelal in een later stadium door de directievoerder in overleg met de architect vastgesteld. Ook kan aan de exacte maatvoering op de verkooptekeningen geen rechten worden ontleend. De maatvoering dient in het werk te worden opgemeten voor bijvoorbeeld het bestellen van gordijnen, inbouwkasten en keukeninrichting en dergelijke.
Tekeningen die door de bouwer worden gebruikt voor de bouw van de appartementen worden niet aan de koper verstrekt. Bij eventuele scheurvorming door materiaalkrimp en/of materiaalkruip, afwijkingen in de positie en/of het aantal hemelwaterafvoeren is geen enkele aanspraak mogelijk jegens de verkoper. Onder andere de maatvoering van de ramen, kozijnen en ventilatieroosters worden in overleg met de leverancier en de adviseurs definitief vastgesteld, zodat deze aan alle garantievoorwaarden voldoen.

BOUWBESLUIT EN VOORSCHRIFTEN
De appartementen worden gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit en de Nen-normen die van toepassing zijn, zoals overeengekomen bij de afgifte van de omgevingsvergunning.

Om begripsverwarring te voorkomen is in het Bouwbesluit onder meer bepaald dat alle vertrekken in een appartement eenduidig naar karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken en slaapkamer worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In plaats daarvan wordt gesproken over verblijfsruimte, verkeersruimten, etc. Voor alle duidelijkheid hieronder de opsomming:

Verblijfsruimte
• Woonkamer
• Slaapkamer
• Keuken
• Studeerkamer Verkeersruimte:
• Entree
• Gang
• Hal Bergruimte:
• Berging
• Wasruimte
• Technische ruimte

Buitenruimte
• Balkon
• (Dak)terras
• Loggia

Toilet en badruimte
• Toilet
• Badkamer

MEER- EN MINDERWERK
Bij alle appartementen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit de vastgestelde opties, zoals vermeld op de standaard meer- en minderwerklijst.

Als eerder vermeld is het helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren. Dit omdat het appartement deel uitmaakt van ene groter geheel en doorlopend bouwproces. En deze bij de oplevering dient te voldoen aan onder andere het Bouwbesluit, de technische voorwaarden (Nen-normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van Woningborg.

Voor bovengenoemd proces worden sluitingsdata en eventuele door de uitvoerende partij tussentijdse termijn door de directie aan u kenbaar gemaakt. Eventuele aanpassingen, meer- en minderwerk zijn pas definitief nadat deze door de koper getekend voor akkoord aan de hoofdaannemer is verstrekt.

BEZOEK AAN DE BOUWLOCATIE
Het is goed voor te stellen, dat u enorm nieuwsgierig bent vaan de voortgang van de bouw. Het is echter voor uw eigen veiligheid niet toegestaan de bouwplaats zonder toestemming te betreden. De bouwplaats wordt afgesloten met een hek, zodat ook onbevoegden geen toegang hebben.

Als u tussentijds vragen heeft over de bouwwerkzaamheden van uw appartement, staat de directievoerder u graag te woord. Er worden op minimaal twee verschillende momenten in de bouwfase kijkdagen georganiseerd, zodat u de vorderingen van de bouw kunt bezichtigen.

OPLEVERING
Er wordt een globale opleveringsprognosekalender of datum afgegeven, gerekend vanaf start bouw. Omdat het bouwen van een gebouw in de binnenstad veel met zich meebrengt, wordt de nodige reserve in acht genomen. Onvoorziene omstandigheden, zoals omgevingsfactoren, vorst, regen, maar ook Covid-19 gerelateerde beperkingen, kunnen de bouwwerkzaamheden vertragen. Naarmate de realisatie van het project vordert zullen deze opleveringsprognoses steeds gedetailleerder worden. U wordt daarover door de directievoerder op de hoogte gehouden. Bij eventuele verkoop van uw huidige woning of het opzeggen van huur adviseren wij u rekening te houden met voldoende ruimte in de tijd. Minimaal vier weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop uw appartement wordt opgeleverd. Het gehele appartement wordt daarbij “bezemschoon” opgeleverd, behalve de beglazing, die wordt schoon opgeleverd.

Op het moment dat uw appartement wordt opgeleverd kunnen de algemene ruimten, zoals bijvoorbeeld hoofdentree, trappenhuizen, liftinterieur, lifthallen e.d. nog (deels) niet conform deze technische omschrijving en bijbehorende afwerkstaat zijn afgebouwd.

VERZEKERINGEN
Alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten zijn tijdens de bouw verzekerd. Bij oplevering van uw appartement, na ondertekening van het Proces Verbaal van Oplevering, door zowel u als koper, als de aannemer, gaat het risico over op u als nieuwe eigenaar(s).

Het is dus zaak dat zowel u, als de Vereniging van Eigenaren tijdige noodzakelijke verzekeringen aangaat. De Vereniging van Eigenaren dient zorg te dragen voor de opstal- en glasverzekering voor het gebouw en een inboedelverzekering voor de gemeenschappelijke ruimten. Zelf bent u verantwoordelijk voor de inboedelverzekering van uw appartement. Bij een zeer kostbare afwerking kan het zijn, dat u een aanvullende opstalverzekering moet afsluiten. In verband daarmee is het van belang om te zijner tijd de door de VvE afgesloten opstalverzekering te beoordelen. Overigens blijft de Woningborggarantie van kracht.

ONDERHOUDSTERMIJN EN GARANTIE
Nadat u de sleutels van uw appartement heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode heeft u de gelegenheid om de directievoerder en aannemer te berichten over eventuele nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die uitsluitend zijn toe te kennen aan de uitgevoerde werkzaamheden.

Verliest u daarbij niet uit het oog, dat het appartementen wordt gebouwd met “levende” materialen die nog kunnen gaan “werken”. De deuren kunnen bijvoorbeeld soms gaan klemmen en in muren kunnen krimpscheuren ontstaan, omdat hout en stucwerk moeten “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit voorkomen worden.

Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gedaan en als zodanig zijn geaccepteerd zijn verholpen wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

WIJZIGINGEN NA OPLEVERING EN GARANTIE
Vanzelfsprekend kunt u na oplevering van uw appartement in eigen beheer wijzigingen aanbrengen. Hierbij moet u wel rekening houden met de garantie bepalingen, huishoudelijk reglement en de voorwaarden vanuit de splitsingsakte. Alleen werkzaamheden die vóór de oplevering door de aannemer zijn uitgevoerd, vallen onder de garantie bepalingen die voor uw appartement gelden. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de garantieregeling van de aannemer en Woningborg.

BOUWNUMMERS EN HUISNUMMERS
We willen u erop wijzen dat de nummers van de appartementen bouwnummers zijn. Deze worden door alle betrokkenen gehanteerd. Uw huisnummer en de straatnaam worden door de gemeente bepaald.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De aannemer en andere directe betrokkenen respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Technische omschrijving gebouw

MAATVOERING
De maten die in de verkoopbrochure zijn vermeld zijn “circa maten”. De definitieve maatvoering wordt bij het uitwerken de plannen en uiteindelijke bij de uitvoering in de bouw vastgesteld. Bij de aangegeven maatvoeringen in de tekening is nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of wandafwerkingen. Mochten er afwijkingen voorkomen in de maatvoering ten opzichte van de verkoopbrochure dan zal de aannemer op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De vermelde maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden (bijvoorbeeld voor keukeninrichting). Indien u opdrachten aan derden verstrekt, dient u de benodigde maatvoering te allen tijde zelf in het werk te controleren. Alle aangegeven maten in der verkooptekening zijn afgerond en aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld.

PEIL
Het peil NAP waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de dekvloer op de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeentelijke diensten.

BESTRATINGEN
De bestratingen binnen de erfgrenzen staan op tekening. De inrichting van het openbare terrein wordt ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met en onder toezicht van de gemeente.

GRONDWERK
Voor de bouw- en terreininrichting worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen gedaan.

RIOLERINGEN EN HEMELWATERAFVOEREN
De buitenrioleringen en de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en aangesloten op de gemeenteriolering. De gehele riolering wordt uitgevoerd in kunststof. De ondereinden van de regenwaterafvoeren op maaiveld- en staatniveau worden tot 2.00 meter boven Peil uitgevoerd in metaal.

De riolering is voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken, stankafsluiters en ontspanningsleidingen. De uitgaande riolering wordt uitgevoerd in een gescheiden stelsel tot aan de erfgrens en vervolgens aangesloten op de gemeenterioolsystemen.

DE DRAAGCONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW

Algemeen
Alle constructies is door de constructeur in overleg met de afdeling constructie van de gemeente bepaald.

Funderingen en parkeerkelder
De funderingen de opbouw van de parkeergarage wordt opgebouwd door middels van gewapende betonnen paalfundering, wanden, kolommen en vloeren. De nodige waterkeringen, afdichtingen en isolatievoorzieningen waar nodig en vereist

Betonnen vloerconstructies
De dragende- en verdiepingsvloeren binnen het gebouw worden uitgevoerd in gewapend beton. Het beton zal daar waar nodig worden voorzien van adequate isolatie.

Betonnen wanden
De dragende wanden zoals op tekening aangegeven worden uitgevoerd in gewapend beton.

Overige dragende wanden
De overige dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken of elementen

Buitenruimten
De balkons, terrassen en loggia’s worden uitgevoerd met gewapend betonnen vloeren. Ophanging en verankering door middel van zogenaamde Isokorven. Dit is een constructief verankeringssysteem met een goede isolatie.

Uitzondering zijn de dakterrassen gelegen op de 1e verdieping van het naastgelegen bestaande gebouw. Daar wordt gebruik gemaakt van de onderliggende bestaande constructies ter goedkeuring van de constructeur.

De benodigde isolatie, waterkeringen en afwerkingen volgens tekening.

De balustrades hoofdzakelijk uitgevoerd in gevelmetselwerk, voorzien van een kunststeen afdekkers. Op de balustrades een in kleur gemoffelde aluminium of (verzink) stalen reling. Op de 3e verdieping wordt deze deels voorzien van gematteerde beglazing.

Het beloopbare gedeelte van de balkons en dakterrassen worden voorzien van composiet terrasdelen op waterpas gestelde onderconstructies.

Niet dragende scheidingswanden van het appartementengebouw:

De scheidingswanden van de algemene ruimten, tussen parkeerplaatsen, technische ruimten, individuele bergingen en trappenhuizen worden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken of elementen

GEVELS VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW

Buitengevel
De buitengevels worden grotendeels uitgevoerd met geïsoleerde binnenspouwbladen, die aan de buitenzijde worden voorzien van baksteen metselwerk. De gevels worden zeer goed geïsoleerd en luchtdicht afwerkt. In de buitengevels worden aluminium kozijnen in kleur geplaatst.

Toegangsdeur en kozijn
Het woonappartement wordt uitgevoerd met een houten kozijn voorzien van een toegangsdeur met een totale hoogte van 2400 mm. De toegangsdeur is voorzien van een HPL (hardkunststof) beplating met houtprint en het kozijn is voorzien van een DTS (kunststof) onderdorpel. Deze entreedeur wordt voorzien van een meerpuntsluiting met voordeurbeslag en een cilinderslot. Ten behoeve van de aanduiding met huisnummers worden cijfers gemonteerd nabij de toegangsdeur van het woonappartement.

Zonwering
De raamkozijnen van de woonappartementen gelegen aan de zuid- en zuidwest gevel worden voorzien van elektrisch bedienbare zonweringen, te weten verticale screens aan de buitenzijde van het kozijnen. De screens kunnen individueel worden bediend middels een afstandsbediening.

Standaard is er aan de binnenzijde geen zonwering of raambekleding voorzien in uw appartement.

DAKEN VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW

Dakisolatie
De dakvloeren, de dakterrassen van de betreffende appartementen en de vloeren van de terrassen die rechtstreeks boven een onderliggende ruimten zijn gesitueerd, worden voorzien van isolatiemateriaal. De dakvloer heeft een RC-waarde (warmteweerstand) van minimaal 6.0 m2K/W.

Dakbedekking
Op de daken van het complex afschotisolatieplaten aangebracht en voorzien van een bitumineuze dakbedekking met een 10-jarige verzekerde garantie.

Dakopstanden
De dakopstanden worden afgewerkt met een in kleur gemoffelde aluminium dakkap met waterkering en naar het dak gerichte afschot.

Daktoegang
Het dak is toegankelijk middels een inbraakveilig dakluik van uit het trappenhuis en er wordt rekening gehouden met de opstellingen van installaties, waaronder warmtepompen en zonnepanelen. Op het dak worden veiligheidsankers geplaatst volgens de voorschriften.

Glasbewassing
Er wordt geen glasbewassing voorzieningen aangebracht.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden in de buitengevel uitgevoerd in aluminium in kleur. De aluminium kozijnen zijn samengesteld uit thermisch onderbroken profielen. Alle ramen en deuren worden uitgevoerd met de benodigde tocht- en afdichtingsprofielen

Er zijn bij de appartementen schuifpuien opgenomen naar de buitenruimten. De draairamen en deuren in uw appartement openen naar binnen toe.

Alle posities van de beweegbare raam- en/of deurdelen inclusief de draai- en schuifrichtingen, staan indicatief aangegeven op de verkooptekeningen.

Beglazing
De buitenkozijnen worden voorzien van triple isolatieglas. Daar waar de voorschriften dit vereisen, zijn de kozijnen en beglazing brandwerend, geluidwerend en doorvalveilig uitgevoerd. Het glas voldoet waar nodig aan de doorvalbeveiligingseisen van het Bouwbesluit. Ook is de beglazing daar waar nodig letsel werend conform de NEN 3569.

Waterslagen
Onder de gevelkozijnen met borstwering worden in kleur (van de kozijnen) gemoffelde aluminium waterslagen met kopschotten aangebracht. De waterslagen zijn voorzien van zogenaamde “anti-dreun folie”.

Ventilatievoorzieningen
Het gebouw is voorzien van een zogenaamd “gebalanceerd ventilatiesysteem”. Dat wil zeggen, dat er luchtverversing plaatsvindt door middel van een toevoer- en afvoerkanalenstelsel, aangesloten op de warmte-terugwin units (WTW-units) in de technische ruimte in het appartement. Om deze reden zijn er geen ventilatieroosters opgenomen in de gevelkozijnen. Wel kunnen de ramen en deuren in deze kozijnen worden geopend voor het “spuien” met buitenlucht.
PARKEERGARAGE

Parkeergarage
De parkeergarage op verdieping -1 is uitgevoerd in een gewapende betonconstructie, bestaande uit grond- en waterkerende wanden en vloeren en enkele gewapende betonnen kolommen (schijven).

De parkeergarage is toegankelijk via de gewapende betonnen hellingbaan. Deze hellingbaan is voorzien van een elektrische vloerverwarming, welke de inrit gedurende de winterperiode vorstvrij kan houden. Het regen en lekwater wordt opgevangen in roostergoten en middels een pomp naar het riool afgevoerd.

De toegang is voorzien van een elektrisch bedienbare garagedeur. Iedere koper ontvangt 2 stuks afstandsbedieningen. Aan de binnenzijde is de deur te openen door middel van uw elektrische sleutel (taglezer op zuil). Een verkeerslicht waarschuwt in- en uitrijdend verkeer.

In de parkeergarage bevinden zich het trappenhuis, de personenlift, algemene technische ruimten/bergingen, opstelruimte voor vuilcontainers en privé bergingen. De parkeerplaatsen en individuele bergingen zijn toegekend aan een appartement via de splitsingsakte. De bewoners kunnen door middel van hun tag via de toegangsdeur in de kelder toegang krijgen tot het trappenhuis en de lift.

De betonvloer van de garage, traphal en gang is voorzien van een vloercoating. Eventueel leidingwerk aan plafonds blijft in het zicht.

Bergingen
Alle appartementen hebben een privé berging. De vloer van de berging bestaat uit een afgewerkte betonvloer. De wanden zijn opgetrokken met schoonwerk kalkzandsteen vellingblokken. De buitenwanden zijn van gewapend beton.

De toegangen van de privé bergingen zijn uitgevoerd in stalen kozijnen, voorzien van houten deuren met een HPL-toplaag. De deuren zijn voorzien van een deurbeslag met cilinderslot (gelijksluitend met uw appartement).

HOOFDENTREE

Hoofdentree aan de buitenzijde
De hoofdentree van het appartementencomplex bevindt zich op de begane grond aan de oostzijde van het complex. Boven de entree is een luifel opgenomen in het ontwerp.

De hoofdtoegangsdeur is elektrisch aangedreven, bedienbaar middels uw persoonlijke elektrische sleutel (ook wel “tag” genoemd) en zelfsluitend. Deze deur kan vanuit het appartement door middel van de (video) intercom worden ontgrendeld.

In de gevel naast de hoofdtoegang bevinden zich de postkasten, waarin de video intercom is geïntegreerd.

Hoofdentree intern
De entree is intern voorzien van een royale vuilvangloper. De overige vloeren worden voorzien van projecttapijt met gefestonneerde tapijtplinten.

In de entreehal de centrale en invoer installatiekasten.

TRAPPENHUIZEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKEERSRUIMTEN

Liftinstallatie
Het complex is voorzien van een personenlift (brancardlift) met een hefvermogen van 1000 kg. Deze energiezuinige lift heeft een zeer goed afwerkniveau en is voorzien van een spiegel, handleuning, ledverlichting en alarm oproepinstallatie.

Lift- en traphallen
De binnenkozijnen en deuren in de lift- en traphallen zijn in hout uitgevoerd, voorzien van houten deuren, afgewerkt met een HPL-beplating. De deuren zijn zelfsluitend en brandwerend volgens de voorschriften.

In de traphallen worden prefab gewapende betontrappen en bordessen aangebracht. De hekwerken en leuningen zijn van staal, gemoffeld in kleur.
De wanden worden afgewerkt met renovatiescan en dekkend sauswerk. De betonplafonds en onderzijde van de betontrappen zijn glad afgewerkt dekkend gesausd. Vloeren, bordessen en betontrappen zijn voorzien van projecttapijt met gefestonneerde tapijtplinten (akoestisch gunstig).

Noodtrappenhuis en keldertrap
In het noodtrappenhuis en naar de kelder worden prefab betontrappen aangebracht. De afwerking van de trappen is naturel zichtwerk beton. De leuningen zijn van staal, gemoffeld in kleur.

De wanden worden opgetrokken met schoonwerk kalkzandsteen vellingblokken. De plafonds zijn naturel beton.

Brandveiligheid
Daar waar de vigerende voorschriften van de brandweer dit vereisen worden voorzieningen ten gunste van de brandveiligheid aangebracht.

Alle brandwerende deuren worden zelfsluitend uitgevoerd.

In overleg met de brandweer wordt conform de geldende voorschriften noodverlichting en vluchtwegaanduiding aangebracht.

VENTILATIE GEBOUW
Voor de parkeergarage komt de toevoerlucht rechtstreeks van buiten via gevelopeningen en roosters voor de mechanische afvoer is er een ventilatie-installatie opgenomen. Het ventilatiesysteem is gekoppeld aan het brandmeldsysteem met de daarbij behorende sturing, detectiezones voor koolmonoxide (Co2) en LPG.

De algemene verkeersruimten, gangen en voorportalen worden geventileerd. De bergingen worden mechanisch geventileerd.

ELEKTRA-INSTALLATIE GEBOUW
Alle algemene ruimten (entreehallen, verkeersruimten, parkeergarage, techniekruimten en dergelijke) van het woongebouw worden voorzien van energiezuinig LED- verlichtingsarmaturen.

LED-buitenverlichting ter plaatse van de hoofdentree, nooduitgang, keldertoegang en inrit. De buitenverlichting wordt aangesloten via een astronomische tijdklok op de centrale voorzieningeninstallatie van het gebouw.

Het gebouw wordt tevens voorzien van noodverlichting met noodvoedingsunits en vluchtwegaanduidingen met LED-lichtbronnen. Deze verlichting wordt aangesloten op de centrale voorzieningen installatie.

In de hoofdentreehal, parkeerkelder, bergingen en trappenhuizen worden wandcontactdozen aangebracht voor algemeen gebruik (waaronder schoonmaak) en zijn aangesloten op de centrale voorzieningen installatie.

De individuele bergingen zijn voorzien van een lichtpunt en wandcontactdoos aangesloten op de installatie van het bijbehorende appartement.

Het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s is niet opgenomen, maar kunnen tegen meerprijs worden aangebracht. Dit laadpunt wordt aangesloten op de centrale voorzieningen installatie en voorzien van een digitale tussenmeter (verrekening kosten via de VvE).

VERWARMING/KOELING
De appartementen worden voorzien van een warmtepompinstallatie in combinatie met een gesloten bron. Op de warmtepomp worden de boilers aangesloten (zie verder de omschrijving onder hoofdstuk 3 – privé gedeelte. De traphal worden plaatselijk voorzien van een elektrische wandconvector.

VEILIGHEID

Hang- en sluitwerk
Alle beweegbare delen worden voorzien van het hang- en sluitwerk dat voor het naar behoren functioneren en borgen van deze beweegbare delen nodig is. De producten voldoen aan het door de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) afgegeven beschermde keurmerk. Het hang- en sluitwerk voldoet minimaal aan het SKG*** keurmerk (inbraakwerendheids- klasse 2). Diverse toegangsdeuren worden voorzien van een geavanceerd toegangscontrole systeem waardoor u als bewoner met uw persoonlijke “tag” toegang heeft tot het appartementencomplex en de gemeenschappelijke ruimten.

De cilindersloten van uw appartement, privé bergingen en overige algemene ruimten passen binnen een centraal sluitsysteem.

Toegangscontrole
Buiten bij de hoofdentree wordt een video- intercominstallatie met taglezer en belpaneel geplaatst. Bezoekers kunnen zich hier melden. Via het bedieningspaneel in het appartement kan de bewoner zien wie er voor de deur staat en de hoofdtoegangsdeur op afstand openen.

Elke woningentreedeur heeft daarnaast een separatie voordeurbel. Dit geeft een afwijkend signaal ten opzichte van het spreek- en luistersignaal van de video- intercominstallatie.

DAKTUINEN
Op de 1e verdieping ter plaatse van het dak van het naastgelegen gebouw worden (indien constructief mogelijk) een sedumdak aangebracht.

GASLOOS
Het appartementencomplex is volledig gasloos. Dit sluit aan op de landelijke duurzaamheid doelstellingen.


Privé gedeelte

 • CONSTRUCTIEVE BOUWVLOEREN EN -MUREN

  De dragende wanden van uw appartement worden van kalkzandsteen elementen vervaardigd. De vloeren worden in beton uitgevoerd en in het werk gestort.

  DEKVLOEREN
  Uw appartement wordt met uitzondering van de meterkast en de buitenruimten voorzien van een zogenaamde ongeschuurde akoestische zwevende dekvloer. Een voorbewerking van de dekvloer kan noodzakelijk zijn alvorens er een eindafwerking kan worden aangebracht. De zwevende vloer is vrijgehouden van de omringende constructies en leidingen door middel van een zacht verend materiaal.

  In de dekvloer worden leidingen ten behoeve van de vloerverwarming opgenomen. U mag daarom in de dekvloer absoluut niet spijkeren, boren en/of schroeven. Het legpatroon en de eventuele sparingen in de dekvloer zijn afgestemd op uw basis verkooptekeningen.

  Voor het goed functioneren van de aanwezige vloerverwarming is het uitermate belangrijk dat de warmteweerstand (ook wel Rc-waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking voldoet aan de gesteld bovengrens van maximaal 0,09 m2K/W. Een hogere waarde geeft vermindering van comfortwarmte en verhoging van her energieverbruik.

  De volgende regels dienen daarbij ondermeer in acht genomen te worden:

 • Steenachtige vloeren, tegels, natuursteen e.d. dienen door middel van geëigende kitten, lijmen e.d. op de dekvloer te worden aangebracht
 • Bij parketvloeren is verlijming op de dekvloer toegestaan. Losliggend parket gelegd op folie of dampscherm (geen verende constructie) is toegestaan mits de dikte van de folie niet meer bedraagt dan 3 mm.

Bij de aansluiting op de wanden, kozijnen, leidingen e.d. dient de afwerkingslaag daarvan akoestisch vrijgehouden te worden. Geadviseerd wordt de naden te voorzien van een kitvoeg. Plinten vrijhouden van de vloer

Wij adviseren u voor het aanbrengen van uw vloerafwerking in uw appartement deskundig advies aan te vragen bij een specialist en vervolgens bij elke soort vloerafwerking altijd een schriftelijke garantie te vragen bij het bedrijf dat de vloer levert en/of aanbrengt. In deze garantie moet staan dat de vloerafwerking geschikt is voor vloerverwarming en dat het product met eventuele onderlaag de maximale Rc-waarde niet overschrijdt.

Dit is tevens ter voorkoming van overlast als gevolg van contactgeluid naar de buren en geschiktheid voor de vloerverwarming van uw appartement.

De vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van tegelwerk (keuze tegels volgens het overzicht)

NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN
De niet-dragende binnenwanden ten behoeve van de schachtwanden en wanden van de individuele meterkasten worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet-dragende binnenwanden ten behoeve van de ruimte indeling worden uitgevoerd in blokken of elementen dik circa 100 mm.

De niet-dragende wanden zijn afgestemd op de verkooptekeningen en kunnen (beperkt) worden aangepast naar uw wensen.

PLAFONDAFWERKING
De ventilatiekanalen en bijbehorende ventielen van de appartementen zijn in het betonplafond opgenomen en kunnen zodra deze zijn ingestort niet verplaatst worden.

Het aanwezige constructieve betonplafond wordt gestukadoord en sausklaar opgeleverd (dus exclusief sauswerk). Alleen het plafond van de meterkast wordt niet nader afgewerkt.

WANDAFWERKING
De constructieve en niet-dragende wanden in uw appartement worden gestukadoord en sausklaar opgeleverd (dus exclusief sauswerk). Er worden geen plinten aangebracht.

Het wanden van het toilet en de badkamer worden over de volle hoogte voorzien van tegelwerk (keuze tegels volgens het overzicht).

Vensterbanken van gevelkozijnen met een borstwering worden afgewerkt en een witte kantige kunststeen vensterbank, voorzien van een overstek van 15 mm.

WAND – EN VLOERAFWERKING SANITAIRE RUIMTE(N)
In de basis worden de wanden van het toilet en de badkamer voorzien van wandtegels met een afmeting van circa 20 x 30 cm. De uitwendige hoeken worden afgewerkt met een rvs- tegelstrip. De inwendige hoeken, aansluitingen ter plaatse van kozijnen en aansluitingen met sanitaire toestellen worden afgekit met siliconenkit. De wandtegels worden niet strokend aangebracht.

In de basis worden de vloeren van het toilet en de badkamer (inclusief doucheruimte) afgewerkt met vloertegels met en afmeting van circa 30 x 60 cm. Het douchevlak 10 mm verdiept en op afschot naar de douchedrain. Ter plaatse van de toegangsdeuren wordt een kunststeen dorpel aangebracht.

Verder wordt u de mogelijkheid geboden, afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.3., het tegelwerk naar eigen inzicht uit te kiezen bij een nader aan te wijzen leverancier/showroom, tegen nadere prijsopgave en condities. De netto verrekenprijs voor de aankoop van de wandtegels is € 40,– inclusief BTW, voor de vloertegels € 50,– inclusief BTW

SCHEURVORMING
Elementnaden, plaatnaden en materiaalovergangen zijn zichtbaar en kwetsbaar voor scheurvorming, dit ten gevolge van droging en zettingen in het gebouw. Deze scheurvorming doet geen afbreuk aan de constructie van het appartement. (Krimp)scheuren kunnen niet worden aangemerkt als een gebrek en vallen derhalve niet onder de garantie.

BINNENKOZIJNEN
Er worden fabrieksmatig afgelakte stalen binnendeurkozijnen toegepast in de kleur Alpine wit.

BINNENDEUREN
Er worden fabrieksmatig afgelakte opdek binnendeuren toegepast in de kleur Alpine wit. De deuren worden voorzien van rvs-deurbeslag.

RIOLERINGEN
De rioleringsleidingen van het regenwater (ook wel “hemelwaterafvoer” HWA genoemd) en de vuilwaterriolering (ook wel “vuilwaterafvoer” VWA genoemd) worden apart aangesloten op de openbare riolering. De riolering wordt samengesteld uit kunststof leidingen, die waar mogelijk in de betonvloer worden ingestort.

De binnenriolering bestaat uit een leidingstelsel waarop de individuele installaties, alsmede de collectieve installaties zijn aangesloten voor de afvoer van het vuilwater naar de buitenriolering. De leidingen naar de individuele installaties van de binnenriolering worden afgestemd op uw basis verkooptekening en de nul-installatietekening. De leidingen van de binnenriolering worden verzameld in zogenaamde collectieve standleiding die in een bouwkundige schacht worden weggewerkt. De standleidingen worden bovendaks belucht.

WATERLEIDINGEN
In uw meterkast wordt een watermeter gerealiseerd door het Nutsbedrijf. De posities van de koud- en warmwaterleidingen worden afgestemd op uw basis verkooptekening en nul- installatietekeningen. Vanuit de meterkast worden de koud- en warmwaterleidingen naar onderstaande tappunten gebracht:

Alleen koud water naar
• Positie van de wasmachine
• Verdelers van de vloerverwarming
• Sanitaire toestellen; fontein en toilet Koud- en warm water naar:
• De keuken
• Sanitaire toestellen; wastafel, douche, bad

Op de koudwaterkraan ter plaatse van de meterkast wordt een stopkraan gemonteerd.

SANITAIR
Uw appartement wordt voorzien van sanitair fabricaat Geberit, type One en is voorzien van Grohe kranen. Het sanitair pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
• Vrijhangend toilet
• Handwasbak met koudwaterkraan en verchroomde bekersifon
• Duo kunststof wastafel met inbouw mengkranen
• Easydrain doucheafvoer
• Hardglazen douche wand
• Thermostatische inbouw douche mengkraan en douchesysteem

Voorafgaand aan uw aankoop ontvangt u de uitgebreide en gedocumenteerde sanitairlijst.

Verder wordt u de mogelijkheid geboden, afhankelijk van de stand van het werk en in lijn met hoofdstuk 1.3., het sanitair naar eigen inzicht uit te kiezen bij een nader aan te wijzen leverancier/showroom, tegen nadere prijsopgave en condities. De verrekenprijzen zijn opgenomen in bovengenoemde sanitairlijst.

ELEKTRA-INSTALLATIE
De elektra-installatie bestaat in de basis uit een volledig afgemonteerde en functionerende basisinstallatie, bestaande uit een stelsel van buisleidingen, centraal- en inbouwdozen meegenomen in de wanden, plafonds en vloeren, afgestemd op uw basis verkooptekening en nul-installatietekeningen.

Er is voorzien in aparte groepen voor de:
• Wasmachine
• Wasdroger
• Inductie koken
• Vaatwasser
• Oven

METERKAST
De meterkast is voorzien van een:
•  Elektrameter
• Afgemonteerde dubbele wandcontactdoos met randaarde
• Basisaansluiting 3 x 25 Ampère
• Hoofdschakelaar 4-polig
• Verdeelinrichting voorzien van de benodigde groepen en aardlekschakelaars
• Watermeter
• Signaal overname punt (KPN en CAI)
• Glasvezel aansluiting
• Vereffeningspunt aarde

Een en ander aangebracht volgens de geldende voorschriften van de nutsbedrijven. De meterkast wordt geventileerd uitgevoerd.

PV-PANELEN
Domia Projecten BV heeft inmiddels 80 zonnepanelen besteld bij
” De Zonneweide  – Glimmen ” Deze zonnepanelen worden verdeeld  over het aantal appartementen en worden via het normale netwerk aangesloten op de meterkast van het betreffende appartement. Zo krijgt u uw zelf opgewekte stroom in uw zelf opgewekte stroom in uw eigen huis. Het appartementengebouw “De Octaaf ” is gasloos en verkrijgt het duurzaamheidslabel A.

REGELINGEN EN COMMUNICATIE
Uw appartementen is voorzien van de volgende regelingen en communicatievoorzieningen:
• Video-intercomsysteem met deuropener (centrale hoofdtoegangsdeur)
• Zonwering (indien aanwezig)
• Digitale thermostaat voor de vloerverwarming; met individuele klimaatzones voor de woonkamer/keuken, slaapkamers en badkamer

ROOKMELDERS
Het appartement wordt conform het Bouwbesluit en overige voorschriften voorzien van rookmelder(s) afgemonteerd op het plafond. Wanneer er meerdere rookmelders noodzakelijk zijn worden deze onderling gekoppeld.

VENTILATIE
Uw appartement wordt voorzien van balansventilatie. Balansventilatie is ventilatie door middel van een gebalanceerd systeem met warmteterugwinning, het WTW-systeem. Het systeem zuigt continue lucht af uit de keuken, badkamer en toilet, en blaast verse lucht naar binnen in de woonkamer en de slaapkamers.

Deze verse aangezogen lucht wordt opgewarmd door de relatief warme afgezogen lucht door middel van een zogenaamde “warmtewisselaar”. Zo blijft de energie die normaal gesproken met de ventilatielucht verloren gaat, gewoon in uw appartement en is er minder energie nodig om het appartement op temperatuur te houden. De bediening vindt plaats door middel van een meer standenschakelaar.

Uiteraard kunt u indien gewenst in de woonkamer of slaapkamers ene raam of deur openzetten om aanvullend te spuien.

De lucht wordt op basis van een CO-meting mechanisch aangevoerd en afgezogen in de volgende ruimten:
• De keuken
• Het toilet
• De badkamer
• De woonkamer
• De slaapkamers
• Overige verblijfsruimten
• De technische ruimte

De lucht af- en aanvoerventielen worden uitgevoerd in wit gespoten staal. Er wordt in uw appartement geen apart afzuigkanaal voor een motor gestuurde afzuigkap opgenomen. Hierdoor zijn uitsluitend zogenaamde “recirculatiekappen” te plaatsen. De plaats van de gebalanceerde mechanische WTW-systemen en de ventielen is aangegeven op uw basis verkooptekening en nul-installatietekeningen, waarbij de kanalen zo veel mogelijk worden ingestort of weggewerkt in schachten en vloeren.

De aan- en afvoeren van de WTW-unit worden aangesloten op collectieve geïsoleerde kanalen in de leidingschachten van de appartementen en aangesloten op een geïsoleerde dakdoorvoer die waterdicht op het dak wordt aangebracht.

Er bestaand twee typen wasdrogers., te weten condens drogers en luchtdrogers (traditionele drogers). Beide typen wasdrogers drogen wasgoed met warme lucht. Condens drogers laten de waterdamp condenseren in een ingebouwde bak, luchtdrogers blazen die uit via een buis of slag. Voor een luchtdroger is een goed geventileerde ruimte nodig en een goede afvoer, om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in huis te hoog wordt. Voor dit project kunnen er vanuit de bouw geen dak- of geveldoorvoeren t.b.v. luchtdroger worden gerealiseerd, waardoor wij condens drogers adviseren.

VERWARMINGSINSTALLATIES
Uw appartement wordt aangesloten op een warmtepompinstallatie met warmwatervoorziening. Deze zorgt zowel voor het warme water voor de verwarming, lals het warme water voor het dagelijks gebruik.

De vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht in de zwevende dekvloer. Een of meerdere vloerverdelers ten behoeve van de vloerverwarming worden bij voorkeur in aparte kasten, interne bergingen en/of technische ruimte geplaatst.

De bediening of temperatuurregeling van uw vloerverwarming kan per zone individueel geregeld worden door middel van de digitale thermostaat. Voor de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51, herziende uitgave 2017. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, indien een vloerafwerking met een maximale warmteweerstand van 0,10 m2K/W is toegepast en bij gesloten ramen:

• Woonkamer 20 ºC
• Keuken 20 ºC
• Slaapkamer 20 ºC
• Verkeersruimten binnen het appartement 15 ºC
• Badruimten 22 ºC

LEGIONELLA PREVENTIE
In verband met voorschriften voor legionellapreventie, kunnen er zones in de vloer voorkomen waar waterleidingen zijn opgenomen en dus geen vloerverwarming aanwezig is.

NUTSVOORZIENINGEN
De bouwer zal voor de oplevering de aansluiting van elektriciteit aanvragen, zodat bij oplevering aan de verkrijger elektriciteit beschikbaar is. Per 1 juli 2004 staat het de verkrijger vrij een andere leverancier te kiezen. Dit kan de verkrijger zelf na oplevering regelen, met inachtneming van de voorwaarden dei door de desbetreffende energieleverancier zijn gesteld.

Bij oplevering zal de meterstand opgenomen worden, de verbruikskosten tot aan de oplevering zijn voor rekening van de bouwer.

De aansluitkosten voor telefoon, radio, kabeltelevisie en internet zijn niet in de koopsom inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een aansluiting bij een leverancier aan te vragen.

KEUKENINRICHTING
Uw appartement wordt opgeleverd zonder keuken. Alle aansluitpunten voor de aansluiting van de keuken met apparatuur worden afgestemd op uw basis verkooptekening en nul- installatietekeningen.

De mogelijkheden voor afwijkende opstellingen en technische voorzieningen worden tijdig met u besproken en kunnen op basis van aanvullende voorwaarden en prijzen, waar mogelijk volgens uw wensen worden gerealiseerd.

TRAPPEN
De interne trap van appartement VII is een gesloten houten trap met 1-zijdige leuning. De trap wordt in de grondverf opgeleverd.

LIFTINSTALLATIE
Appartement VII is intern voorzien van een personenlift met een hefvermogen van 25-400 kg. Deze lift verbindt de woonverdieping met de slaapverdieping heeft een goed afwerkniveau. De lift is voorzien van een platformbediening (“hold to run”). De bediening op de verdiepingen si een zogenaamde “one-touch” oproep.

  
 

Afwerkstaat

GEVEL

Ruimte/Positie/onderdeel  –  Materiaal/afwerking  –  Kleur

Gevelafwerking  –  Baksteen  –  Rood/bruin

Lateien en geveldragers  –  Verzinkt en gemoffeld staal  –  Bruin

Gevelkozijnen  –  Aluminium  –  Brons

Beglazing  –  Isolerend triple  –  Naturel

Zonwering – omkasting  –  Aluminium  –  Brons

Zonwering – doek  –  Glasvezeldoek  –  Beige

Deuren algemene ruimten  –  Aluminium  –  Bruin

Hekwerken  –  Gemoffeld staal  –  Antraciet

Garagedeur  –  Aluminium  –  Antraciet


ALGEMENE RUIMTEN

Ruimte/Positie/onderdeel  –  Materiaal/afwerking  –  Kleur

Vloer parkeergarage  –  Beton/coating  –  Grijs

Vloeren traphal  –  Beton/cementdekvloer  –  Tapijt afwerking

Wanden  –  Beton/steenachtig  –  Beton/scan wit

Plafonds  –  Beton met stukwerk  –  Wit

Trappen en bordessen  –  Beton  –  Tapijt afwerking

PRIVE GEDEELTE

Ruimte/Positie/onderdeel  –  Materiaal/afwerking  –  Kleur

Vloerafwerking  –  Zwevende dekvloer  –  Naturel

Wanden  –  Sausklaar  –  Naturel

Vensterplanken  –  Kunststeen  –  Wit

Plafonds  –  Sausklaar  –  Naturel

Binnenkozijnen  –  Gemoffeld staal  –  Alpine wit

Binnendeuren  –  Fabrieksmatig gelakt houtachtig  –  Alpine wit

Hang- en sluitwerk  –  Roestvrij staal  –  Naturel

Dorpels sanitaire ruimten  –  Kunststeen  –  Zwart

Wandtegels sanitaire ruimten  –  Keramisch  –  Wit

Vloertegels sanitaire ruimten  –  Keramisch  –  Antraciet

Ventilatieventielen  –  Metaal  –  Wit

Schakelmateriaal  –  Kunststof  –  Wit


Planning start bouw: september 2021 (mits 60% van de appartementen verkocht zijn)

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.